Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden bij de aanvaarding van hun ampt of in theologische tijdschriften nog altijd meer ter loops en stuk voor stuk werd op zijde geschoven, is door den hoogleeraar Doedes tot een ā€˛welgeordend geheel van stelselmatige ontkenning'' gebracht. Met die scherpzinnigheid en puntigheid hem eigen, werd de oude gereformeerde leer gereconstrueerd en tot een nieuwe gestalte verwrongen waardoor ze niet bleef wat ze was, maar werd wat ze naar des hoogleeraars subjectieve opvatting moest worden.

Den lof van oprechtheid zou men niet aan dit opzienbarend bedrijf kunnen ontzeggen indien bij het nagaan van zijn vrageboekjes, over de leer der zaligheid en het daarbij behoorende handboek niet duidelijk bleek dat vele jaren geleden reeds, door den hoogleeraar over verschillende punten, waarin hij van de belijdenis afwijkt, evenzoo werd gedacht als tegenwoordig b. v. over den kinderdoop, de praedestinatie, de persoonlijkheid de H. Geestes, het absoluut goddelijk karakter der H. S., enz. Uit alleen was het verschil dat toen over deze punten ongemerkt werd heengegleden, terwijl ze nu met nadruk worden bestreden. Do. tijdsomstandigheden maakten dat toen zeker nog minder raadzaam en voorzichtig voor den hoogleeraar zoo openlijk voor zijn gevoelen uit te komen en een bedektelijk ondermijnen der gereformeerde positie boodt destijds meer voordeelen dan een heftigen stormloop.

fn deze brochure zal niemand van mij vergen een bewijs te leveren dat de hoogleeraar in zijn jongste theologische studie schier op ieder belangrijk punt de belijdenis der gereformeerde kerk weerspreekt. Dat zal immers wel niemand ontkennen, onverschillig of men deze handelwijze toejuicht of zooals wij doen diep betreurt en door theologen van professie is dit werk ge-

Sluiten