Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezen mag men vooronderstellen, voor de gemeente is het in bladen en tijdschriften van allerlei richting besproken. Dezelfde bekwame hand die in de Heraut dit werk zoo uitnemend voor het gereformeerd publiek besprak zal zeker als de tijd daartoe is gekomen dit voortbrengsel van jaren studie op grondige wijze in den wortel aantasten en weerleggen, en anders zal dit door een zijner amptgenooten geschieden aan de vrije universiteit. Zoo iets kan echier niet het product van de werkzaamheid van enkele weken of maanden zijn. Het ontwortelon van een eik vordert vele bijlslagen, ook dat — van den scheefgegroeiden eik.

In de voornaamste werken van de hoogleeraren der Utrechtsche theologische faculteit, in het onderwijs dat ze hunne leerlingen geven, in hun geheele optreden naar buiten is de richting onmiskenbaar om te breken met 1618. Zoo staat het met de wetenschappelijke theologie en dezelfde principeele afwijking van de belijdenis die daar valt op te merken bestaat natuurlijk ook in de prediking, in de denkwijze van velen hunner leerlingen en daardoor openbaart de tegenstelling tusschen gereformeerd en ethisch-irenisch zich ook boe langer hoe duidelijker in de gemeente.

Toen de gemeente nog niet mondig was bestond de mogelijkheid dat men niet overal even duidelijk dat verschil waarnam. Er was een tijd dat orthodoxen ligt vrede hadden met iedere orthodoxe preek. Die tijd ligt gelukkig achter ons.

Ieder eenigsins ontwikkeld gemcentelid hoort het of hij een prediking voor zich lieett die symphatiscert met de gereformeerde beginselen of wel een die de beginselen der ethischen deelt. Dit verschijnsel is niet treurig wol de misplaatste pogingen van ethische zijde

Sluiten