Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaak aangewend om dit verschil voor te stellen als niot bestaande. Want immers er is plaats voor beide stroomingen! Loopt de prediking der orthodoxe predikanten zeer uiteen, niet minder de wenschen en behoeften der gemeente ten dezen. Is het b. v., op dit oogenblik onmogelijk te achten dat gemeenten als Ede en Bennekom een ethisch predikant zouden beroepen, even zeker is het dat Velp en OosterbeekAat wel zouden doen.

Even stellig als op dit oogenblik Amsterdam en Leiden hunne vacaturen in den meest beslist gereformeerden geest zoeken te vervullen, even krachtig openbaart zich te Groningen en te Arnhem de stellige tendenz naar een zuiver Ethische of zelfs Huettiaansche prediking. Wat men ziet is toch niet te loochenen en tegen de feiten is moeielijk te opponeren. De orthodoxe predikanten zoowel als de orthodoxe gemeenten openbaren zich hoe langer hoe meer als in tweeërlei hoofdstrooming uiteen te loopen, al zijn ze dan ook uit dezelfde bron gevloeid. De gereformeerde Universiteit en haar beslist program ter eenerzijde, de theologische faculteit aan de Utrechtsche hoogeschool aan den anderen kant in de standaardwerken harer hoogleeraren, in de richting van de meeste harer discipelen, in ontelbare dissertatie's als van Visser en Gunning, steeds stelliger tegenover de gereformeerden partij kiezende, om slechts een paar van de laatste te noemen, hebben den dwazen waan als spinrag verscheurd dat men zou mogen spreken van ééne groote rechtzinnige partij in Nederland.

En op kerkrechterlijk gebied is die eenheid zoo mogelijk nog minder waar te nemen. Stel eens naast elkander de kerkelijke artikelen van de Heraut, die aan de tegenwoordige kerkelijke organisatie den oorlog ver-

Sluiten