Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand hebben verkregen , maar niet door de gunst van menschen.

En hoe ging het later ? De man wiens roem door mijne woorden niet behoeft te worden verhoogd, maar wien al zoekt hij ze niet, de rechtmatige hulde toekomt voor de talenten die de Heere hem gaf, welk loon heeft hij van ethische zijde ontvangen voor zijn edel streven en godverheerlijkenden arbeid. Miskenning gesproten uit lage naijver heeft zijne levensweg vaak bemoeielijkt, zijn levensgeluk vergald, zijne bedoelingen verdacht gemaakt, de laagste aantijgingen soms tegen hem doen inbrengen.

Zoo ooit een handelwijze met den dubbelen naam van droeve miskenning en lage verdachtmaking mag worden gebrandmerkt, dan is het die van de ethischen tegenover Kuyper , van hen die irenisch zijn ten opzichte van allen behalve van hem en zijne geestverwanten. — Want mocht men het nooit vergeten, de middelijke oorzaak waarvan de Heere zich heeft bediend , dat de Herv. kerk weer veroverd wordt op de macht van het ongeloof, de middelijke oorzaak waardoor zoowel \oor de ethischen als voor de gereformeerden de weg geopend is tot de grootere ja tot de grootste gemeenten, in plaats van gelijk voor 50 jaar het geval was, te moeten uitdroogen op een dorp in den achterhoek van Drente of Overijssel, is hoofdzakelijk geweest het organiserend talent, de bezielde moed, de geloofskracht van Dr. Kuyper , de man door God bestemd om in deze eeuw te getuigen met profetische kracht en als een lichtstraal der naderende toekomst Gods tot bemoediging van zijn diep bedroefde gemeente.

Mocht de tijd nog eenmaal aanbreken dat de ethischirenischen inzagen hoe ze ons hebben verongelijkt, hoe

Sluiten