Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze tot de gereformeerden staan ongeveer in die verhouding als de Samaritanen tot de Joden. Eensdeels omdat er in hunne theologie veel wordt aangetroffen wat nog een zweem vertoont van overeenkomst met datgene wat het merg en pit der gereformeerde belijdenis is en ze tot zekere hoogte zich nog bedienen van de termen der meer positieve theologie , gelijk bij die van Samaria ook eenige sporen van kennis waren overgebleven van de voorvaderlijke wet, anderdeels omdat ze met verwonderlijke voorliefde zijn bezet om gemeenschappelijk te blijven met ons in een zelfde kerk, wier belijdenis ze op de meest kenmerkende punten verwerpen, doch wier schraal maar regelmatig gevulde staatsruif naar hunne meening des te krachtiger moet worden behouden; ook de Samaritanen gelijk men weet, stelden naar het uitwendige veel prijs „op den éénen tempel die te Jeruzalem is."

Zoekt men in hunne nooit tot een vast systeem gebrachte theologie, naar een leidende gedachte, we gelooven dat die het best is weer te geven in het woord van een hunner eigen geestverwanten , als hij spreekt van „de opvoeding van den mensch door Jezus Christus."

Het is bekend dat de mannen dezer richting een koude rilling gevoelen bij het woord „praedestinatie en dat bij hen de collega's die in 1619 te Dordrecht zijn veroordeeld of op Loevestein gevangen hebben gezeten, als heiligen worden vereerd. De drieënheid beschouwen ze als een dier overtolligheden waardoor veel twisting maar weinig stichting is ontstaan en de H. Geest mag nooit tot hooger standpunt komen dan die eener verhevene kracht. De Godheid des Zoons past niet in het scheeve raam, ik zeg niet van hun stelsel maar hunner objectieve meeningen. Zijné goddelijkheid is

Sluiten