Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de meesten een geliefkoosde term, maar die ook daarvan niet spreekt, wordt toch niet uit hunne synagoge gebannen Evangelisch van naam zijn ze ook in

der daad, overvloeijende van liefde behalve

jegens degenen die anders denken dan zij.

Hunne theologie die werkelijk zeer „gematigd" is, veroorzaakt zeker dat predikers die met haar instemmen , in den regel uiterst kalme predikers zijn die gaarne ook in wijder kring in liet niet officieel gedeelte der Kerkelijke courant hunne medechristenen opwekken tot „wijze gematigdheid en bedachtzamen spoed". Met recht spreekt de scherpzinnige geleerde Dr. Holwerda dan ook in een zijner geschriften van het zoet gekeuvel der Groningers.

Eéne reden is er evenwel waardoor zo tot heftisen

o

toorn kunnen worden verwekt. Zoodra ge twijfel oppert omtrent de eerbiedwaardigheid der kerkelijke besturen of spottend de schouders ophaalt nu eens over hun machtsmisbruik dan weer over hun machteloosheid dan wordt hunlieder oog boos, en dan openbaren zij een mate van gevoel een betere zaak waardig. Schier zonder uitzondering zijn ze allen bezet met een devoten eerbied voor de majesteit der hoogere besturen en eenmaal zitting te hebben gehad in de Haagsche Synode is voor deze heeren de '„baton de maréchal." Hun is de actüaliteitspolitiek der synode het toppunt der hoogste staatsmanswijsheid en liet aanhoudend geven en nemen, liet beurtelings zoethouden der verschillende partijen dat dit hoogste regeel'ingscollege doet, gelijk een zwakke grootmoeder omgaat met haar stoute kleinkinderen is in haar oog het op de spits drijven der christelijke liefde en verdraagzaamheid.

Er is geen praten tegen deze genegenheid die teederder

Sluiten