Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijk gebied ontstaan, toen het oude rationalisme niemand meer bevredigen kon , toen liet halfslachtige supranaturalisme gelijk dat vroeger als goede munt gangbaar was geweest, door niemand meer werd aangenomen, te midden van een door en door bedorven geestelijken dampkring scheen de stormwind van het modernisme bij zijn eerste nadering een heilzame zuivering te zullen aanbrengen. Toen men de verwoestende kracht die er in verscholen lag, nog niet zoo juist had kunnen opmerken, scheen het geheel onverwachte, het nieuwe al licht begeerlijk. Zoo meent ook soms de doodelijke kranke voor een oogenblik dat hevige prikkels hom goed doen en verlichting geven, al is het slechts schijn en al is het niets anders dan de zekere weg tot een meer spoedigen dood.

Wanneer we straks wijzen op de vruchten die het modernisme heeft gedragen, op den invloed die het heeft geoefend op den toestand van kerk en maatschappij, zal er reden genoog zijn tot herhaling van de zoo vaak aangeheven klacht dat een groot deel van de ellende der Herv. kerk op rekening dezer richting moet worden gesteld.

Toch vordert de billijkheid te erkennen en tot het vellen van een objectief oordeel is het noodig er dit aanstonds bij te voegen dat onder het bestuur der Voorzienigheid de moderne theologie haar betrekkelijk nut heeft gehad.

Echter niet door — maar ondanks haar verschijning. Nuttig was ze gelijk de verwoestende wervelwind die den dampkring zuivert maar naar wiens verschijning toch niemand verlangt! Heilzame vruchten wierp ze af gelijk de Fransche revolutie dat deed wier verschijning ons nogthans 'blijft als de tijdelijke zegepraal van

Sluiten