Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der gereformeerden tegenover hen die met den naam van rechtzinnig zichzelven tooiend, de voornaamste grondstelling der gereformeerden niet erkenden. Tn zooverre heeft ze den grondslag gelegd tot meer zuivere toestanden. '■

Doodend voor de halve orthodoxie wat haar wetenschappelijken naam betreft — doodend voor de halve orthodoxie wat haar kerkelijken invloed aangaat (nooit kan hgt worden uit het oog verloren) — waren de uitvallen van uit. Leiden gedaan tegen een schijnortliodoxie wier voornaamste verdienste bestond in anti-modern te zijn, maar die het kenmerk gereformeerde toch ook verafschuwde. Pierson zegt te recht van haar in zijn leven van Calvijn : „Die orthodoxie was verkapte remonstrantie. „Een remonstrantsche kerk zonder den remonstrantschen naam."

Het scherpziend oog van Scholten ontdekte voor meer dan 20 jaren reeds het wankelende standpunt van Doedes. En de bestrijding van de gereformeerde leer door dien Utreclitschen hoogleeraar door velen jaren lang gehouden voor een steunpilaar der rechtzinnigheid, mogen velen als een donderslag in de ooren geklonken hebben — ze was geen geheim voor hen die aan de Leidsche hoogeschool studeerden waar het toen reeds ieder duidelijk werd dat er een orthodoxie aan een van Nederlands hoogescholen werd geleeraard, niet principieel maar slechts gradueel verschillend van het modernisme.

Er was nog eene verdienstelijke zijde op te merken in het streven der modernen die van onzen kant niet mag worden over het het hoofd gezien. Het scherp protest dat ze steeds deden hooien tegen de actualiteitspolitiek der synodalen. Welk een beweging maakte

Sluiten