Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mige teksten werd al zeer spoedig de authentie van geheele boeken geheel of gedeeltelijk op losse schroeven gezet. — Waar men eerst nog zoo goed was vier brieven van Paulus voor echt te verklaren, gingen al spoedig stemmen op om den Galaterbrief, zelf dezen! verdacht te maken, dezelfde die eerst de toetssteen was genoemd voor de anderen En nadat stuk voor stuk ieder deel der belijdenis uit zijn verband was gerukt en losgerafeld was het laatste „stadium van ontwikkeling dat deze richting doorliep, de uitspraak dat het geloof aan een persoonlijk God geen onmisbare factor is voor het godsdienstig zedelijk leven. In de theoriën der ethische fractie onder de modernen, zien we de waarheid bevestigd van Kuypers vonnis over het modernisme, reeds voor jaren geveld, als in ieder opzicht „van werkelijkheid ontbloot.'''' En wat is de klacht door een der edelste woordvoerders dezer partij der door straks genoemden hoogleeraar Rauwenhoff, over zijne geestverwanten en zijne richting te gelijk ? De bekende noodkreet die daar werd gehoord in zijn „Idealisme zonder ideaalgeeft er ons het antwoord op.

En als we spreken over de ellende die deze richting over de kerk heeft gebracht, dan kan de schilderij niet licht te zwart worden gekleurd.

Dat een groot deel van het denkend deel der natie, bestaande uit de kringen der*' bourgeoisie de kerken niet meer bezoekt en met allen godsdienst heeft gebroken; dat het grootste deel van het jongere geslacht alle liefde tot het ideaal verloor en in het materialisme verzonk, dat de regeering des lands hoe langer hoe meer geschiedt op een wijze waardoor met de eischen van Gods Woord niet het minst wordt gerekend dat op de publieke markt des levens het ongeloof soms

Sluiten