Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnt te gelden als een reclame voor degelijke ontwikkeling en grondige kennis, dat door het ondermijnen van het gezach der H. S. en van de opperhoogheid Gods de eerbied voor mensclieljjke wetten en de orde in huisgezin en staat èn maatschappij op zoo ontzettende wijze is verminderd — dit alles en zooveel meer nog noemen we de wrange vrucht van het modernisme. Dit alles maakt dat wij de voorstanders dezer richting als tegenstanders beschouwen met wie geen vergelijk mogelijk is al stemmen we toe dat die rampzalige vruchten van hun eigen stelsel, door de modernen worden betreurd, al koesteren we grooten eerbied voor velen hunner woordvoerders wier edel karakter onze liefde waardig is, al bewonderen we vaak den moed hunner overtuiging en de oprechtheid hunner bedoelingen, al stemmen we toe dat ze hun eigen bastaardkind het materialisme haten met een volkomen haat.

Wanneer we de verschillende afdeelingen overzien met welke wij op het kerkelijk slagveld beurtelings een heftigen kamp hebben te strijden is er zeker geen van welke het minder behoeft te worden bewezen dan van deze, dat ze van huis uit onze natuurlijke tegenstanders zijn.

Desniettegenstaande voeren we den oorlog tegen hen nog slechts bij uitzondering. De tijd is voorbij, vooral voor de gereformeerden, van de krachtige predikingen, de bezielende lezingen, de heftige brochures en lijvige boekdeelen gewijd aan de bestrijding van het modernisme en de moderne theologie. Is dit omdat we de ziekte zoo kwaadaardig niet meer achien alsof ze in haar verder verloop meer en meer hare intensiteit verliest? Integendeel — de reden is eenvoudig dat het modernisme als godsdienstig en kerkelijk verschjjnsel zijn tijd heeft

Sluiten