Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehad en na met snelle vaart met den stroom des tijds te zijn meegevoerd verzwolgen wordt in den oceaan deihistorie. "Wij aanschouwen nog de laatste stuiptrekkingen van dat korte leven, wij zien meer de gevolgen die deze richting had dan een eigenlijke openbaring van haar bestaan.

Wij kunnen van het modernisme zeggen: „De storm is over, maar de stormschade is nog overal waar te nemen." Daarin ligt de reden dat van gereformeerde zijde tegen do modernen en de moderne theologie betrekkelijk nog slechts weinig de strijd wordt aangebonden. Men heeft er den redacteur van de Heraut wel eens een verwijt van gemaakt, dat hij wiens welversneden pen zoo vaak en menigmaal de ethisch-irenischen ten toon stelde , zoo zeldzaam de scherp gepunte pijlen zijner onverbiddelijke logica tegen de modernen richtte. Die rekening houdt met den eisch van den toestand, zal zeker zulk een opmerking niet meer maken.

In de laatste jaren heeft de'/polemiek, voor zoover haar op den kansel een altijd zeer ondergeschikte plaats mag worden gegund, ook ten deze een andere richting genomen. De krachtige bestrijding van liet modernisme gelijk die voor eenige jaren plaats had, is bijna overal opgehouden omdat het modernisme als godsdienstig en kerkelijk verschijnsel schier alle beteekenis heeft verloren. En als het getij verloopt moet men de bakens verzetten, is een spreekwoord van groote beteekenis, al mag het alleen worden toegepast in dezen op de methode van uitvoering, nooit op beginselen.

Al is het slechts iets plaatselijks, toch acht ik het niet onbelangrijk hier een schrijven mede te deelen kort na mijn bevestiging hier door mij ontvangen. Want het geeft duidelijk aan de beschuldiging die ook

Sluiten