Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in wijder kring door de etliisclien tegen ons wordt ingebracht , en het geeft mij aanleiding ons standpunt ten dezen eens te ontwikkelen.

Op een Maandagmorgen, eenige weken na mijne bevestiging , ontving ik het volgende uiterst beleefde briefje:

WelEerwaarde Heer!

Schrijver dezes ofschoon met u op geloovig standpunt staande, is het niet geheel met u eens dat „de particuliere genade" de voornaamste hoeksteen is van het christelijk geloof, iets wat in uwe prediking altijd uitkomt al spreekt u er niet altijd over. Een tweede bedenking die ik heb is deze, dat u in deze stad, waar vele modernen zijn, wel met groote kracht uwe aanvallen richt tegen hen die de algemeene verzoening \oorstaan, maar slechts nu en dan uwe stem tegen het modernisme verheft, dat toch gewis ook door u als \eel gevaarlijker zal worden beschouwd. Daarom neem ik de vrijheid u als leeraar te schrijven , dat ik zulks betreur. Juist omdat u hier voor een groote schare predikt die in u vertrouwen stelt, kan van uw invloed hierin zooveel afhangen. Als die weg door u werd ingeslagen om met de meer evangelischen gemeenschappelijk tegen liet ongeloof te strijden, dan zou uw menigmaal welsprekend woord meer nut doen, terwijl het nu vrees ik , velen in de gemeente in een eenzijdige richting drijft.

Mocht dit woord bij u een goede plaats vinden, is de hartelijke wensch van hem die zich hoogachtend noemt

Uw Yriend en Dienaar,

Gorinchem, Aug. 1880. N,

Sluiten