Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kan den geachten briefschrijver van wien het me alleen spijt dat hij zijn naam verzwegen heeft, waardoor ik het voorrecht moest missen hem te antwoorden, mede deelen dat zijn woord werkelijk bij mij een goede plaats heeft gevonden al kon ik om des beginsels wille niet in ieder opzicht voldoen aan hetgeen hij schreef. Al moge het waar zijn dat „gissen doet missen" toch heb ik mijne gedachten wie de schrijver van dit zoo op gepasten toon gestelde briefje is. Het getal ethisch-irenischcn die de gaven hebben hunne gedachten zoo goed uit te drukken, is trouwens in Gorinchem ook zoo heel groot niet en daarom de schrijver voor mij haast geen onbekende meer.

De schrijver die in de stad onzer inwoning dit schrijven zeker onder de oogen krijgt en alle mijne lezers die met hem eenstemmig mochten denken zij dan herinnerd dat de macht van het modernisme is gebroken en daarom geen bestrijding in opzettelijken zin meer behoeft, al spreken we nog bij gelegenheid onze droef lieid uit over de ontzettende consequentie dezer richting. Het modernisme heeft geen toekomst meer al tracht het als laatste toevlucht zich nog te bergen in een nieuwe kerk der scheiding „de remonstrantsche." Wat geen levenskracht heeft in zichzelf is met geen kunstmiddelen op de been te houden. En dewijl nu andere stroomingen naar onze meening veel bedenkelijker en dreigender zich tegen de gereformeerde waarheid verhieven, ligt het juist op onzen weg die krachtiger te weerstaan.

Met deze beschouwing kunnen we ons overzicht over de moderne richting gevoegelijk eindigen Hoeveel hier natuurlijk aan kan worden toegevoegd, naar het bestek dat ik me bij het schrijven dezer regelen heb gesteld, is hare verhouding tegenover ons duidelijk genoeg geteekend.

Sluiten