Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 0.

De Gereformeerden en de gebiedende eisch eener absolute Ssolemenfs-tactiek.

-JOt-

Door alle tijden heen was het gemakkelijker iets te verwerpen dan er iets beters voor in de plaats te geven en bleken de lieden bekwamer in het afbreken dan in het weer opbouwen, nadat ze het vroeger bestaande hadden afgekeurd.

Het zou mij niet verwonderen dat deze en gene lezer die mijne oordeelvellingen over de verhouding der gereformeerden tot de kerkelijke partijen tot hiertoe las, oen dergelijke gedachte ten mijnen opzichte niet heeft kunnen onderdrukken. Zeker althans heeft iedereen wiens standpunt ik in deze bladzijden aanviel, het recht te vragen welken weg wij dan meenen te moeten opgaan en wat onze wederzijdsclie verhouding voor de toekomst zijn zal.

En dan geloof ik de taak die ik mij had voorgesteld, te zullen hebben vervuld, als ik in dit laatste hoofdstuk den gebiedenden eisch voor onze partij als noodzakelijk stel, zich los te maken van alle anderen, zoodat gelijk op politiek gebied door de anti-revolutionairen, eveneens op kerkelijk terrein door de gereformeerden hun devies steeds meer moet worden verwerkelijkt: .

„In ons Isolement ligt onze kracht."/ Dit is de gebiedende eisch van ons standpunt tegenover alle partijen in dit schrijven ter sprake gebracht. Tegenover de

// (y , IK "V

Sluiten