Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

modernen en evangelischen zal deze gedragslijnwel niet uitvoerig behoeven te worden bewezen als noodzakelijk. Wanneer het niet geloochend worden kan, dat de eersten de grondslagen van het historisch christendom stelselmatig hebben omvergeworpen, dat alle waarheden ter zaligheid als noodig genoemd in het Woord van God door hen worden geïllustreerd met een reusachtig vraagteeken, dat onder hunne handen de kerk weldra niet veel meer zou worden dan een inrichting tot zedelijke verbetering , dan kan het niet anders of iedere eerlijke poging om hen te verdrijven uit eene stelling die ze wederrechtelijk innemen, moet door ons worden aangewend, zullen we niet ontrouw worden aan ons eigen beginsel. Zeer zeker zijn vele dragers van het modernisme alle achting waardig, mits — buiten de kerk. In een belijdeniskerk is het modernisme eeiy'hors d'oeuvre.

Maar evenmin kan er sprake zijn, van eenig geestelijk rapport met de evangelische (synodale) partij Wat meer zegt veel krachtiger nog moet deze door ons worden wederstaan ten opzichte van haar bedoeling en streven, want in de oogen der lieden wie het aan dieper doorzicht faalt, is deze richting wat ze niet schijnt en schijn: ze wat ze niet is. Het modernisme geeft althans geen geluid van twijfelachtigen toon en den lof der oprechtheid kan men aan zijne voorstanders niet ontzeggen. Niemand zal * kunnen beweren dat hij door deze predikers, bij verrassing is verleid. Ze annonceeren vooruit dat de reis naar de kolken des twijfels veel inspanning en ontzettende sprongen vereischt, en hun die mede wil gaan, wordt duidelijk genoeg aangezegd, wat ze als noodelooze ballast hebben weg te werpen, op den tocht naar de grazige weiden van het humanisme, waar het harnas eener belijdenis de vrije beweging zoo ondragelijk belemmert. Maar waar in den grond der zaak, de

Sluiten