Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nogthans zijn cr hier en daar nog vele wortelen van dat hiërarchische onkruid in onze kerk aanwezig, die soms onverwacht zich weer boven de oppervlakte vertoonen. Isolement tegenover de evangelischen is voor ons dure plicht. Alle samengaan, elke stem door ons op hen uitgebracht, staat gelijk met een poging tot zelfmoord.

Handhaving van ons Isolement en daarin onze kracht to zoeken, te vermeerderen en te versterken is ook gebiedende eisch tegenover de ethisch-irenischen. "VVant hoewel er veel is dat ons vereenigt, is er nog veel meer dat ons van elkander scheidt, en van het aangaan van een contract om de zaken voor gemeenschappelijke rekening te drijven zouden zij al de voordcelen plukken, maar wij al de nadeelcn inoogsten. Waar de bewijzeu zóó voor de hand liggen, dat zij vijandig zijn aan het doel van ons streven, waar het zoo menigmaal bleek dat zij ons verloochenden tegenover de tegenpartjj, waar zij tegenover ons hetzelfde droevige spel trachten to spelen als de liberalen, die zich beroemen dat zij liet denkend deel der natie zijn en ons steeds voorstellen als daar niet toe te behooren, waar zij steeds trachten het praedicaat van wetenschappelijke theologanten af te bedelen van de wereld, en toch voor het oog der gemeenten geacht zouden willen worden , eenes geestes te zijn met ons, doch dezelfde zaken eenvoudig te zeggen, in beschaafden vorm, daar wordt isolement eerste eisch van zelfbehoud.

Het ligt op onzen weg om in geschriften en voor de gemeente het duidelijk uit te spreken, welke naar den eisch van ons standpunt de weg is dien we in dezen moeten bewandelen.

Er is een gemeenschappelijk terrein waarop we met

Sluiten