Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ethisch-irenischen werken kunnen. Het bevat hoofdzakelijk de zending, de school en de politiek. Ten opzichte yan deze drie zaken is het niet tegen te spreken dat we om wel te slagen, elkanders steun behoeven en bondgenootschap door de omstandigheden wordt gevorderd ; we mogen er echter bijvoegen, dat wij in dezen geen gunsten hebben af te bedelen, want zouden wij ten opzichte dezer belangen alléén handelende, moeijelijk slagen, zeker is bet dat de ethisch-irenisehen op dit gebied alleen slaande, volkomen machteloos zouden blijken. Gemeenschappelijk belang omdat we in deze drie gewichtige zaken hetzelfde beoogen, houdt ons ten dezen nog bijeen en dat is een voorrecht te achten voor den bloei van het koninkrijk Gods. Want de zending is de dure roeping en plicht der gemeente , de eisch der barmhartigheid, de plicht der dankbaarheid en een vrij zeker gaande thermometer tot aanwijzing van den warmtegraad van het geestelijk leven, de christelijke school is de hoop onzer toekomst, het voornaamste middel om Nederland voor geheele ontkerstening te bewaren, voor geen schatten ooit te duur gekocht, omdat ze den grootsten schat tracht aan te wijzen aan onze kinderen en de politiek in christelijken zin gedreven, is de toepassing van de bevelen des Heeren ook op het gebied van staat en maatschappij, de erkenning van het recht des Heeren, Oppersouverein te wezen op elk gebied. Ten opzichte van deze zaken bestaat er éénheid van doel, maar verder dan ook, loopen de wegen uiteen.

Gebiedend noodzakelijk is het dat de gereformeerden op classicale vergaderingen b.v. niet meer gemeenschappelijk candidaten stellen met ethisch-irenisehen. Laten wc toch wijsheid leeren en niet langer werken voor een firma die zelve de winsten opstrijkt en ons laat

Sluiten