Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen candidaten onzer eigene richting er door kunnen krijgen, zoo ongeveer luidde het advies van den helaas zoo vroeg ontslapenen Gr. Doedes van Yelsen.

Ik zou hier nog dit bij willen voegen, laten we in geen geval onze stem uitbrengen dan op personen wier wensch en streven het is om wanneer ze in de hoogere besturen zelf even de meerderheid hebben hun wettige macht te gebruiken tot bijeenroeping eener constituante opdat door de kerk zelve een nieuwe organisatie worde gemaakt in gereformeerden geest. Zóó en zóó alléén kunnen we tot meer zuivere toestanden komen, zoo alléén kan de gemeente weer worden hersteld in hare rechten sins de oprichting van het staatscreatuur van 1816 haar wederrechterlijk onthouden. Beter nog, kan het vooreerst niet anders, een moderne synode onder welker regeering de schreiende ellende duidelijk uitkomt dan een zoogenaamde orthodoxe, die den toestand toch laat gelijk ze is, die onze toekomst bederft en die de gemeente weer doende indommelen in valsche rust de oorzaak wordt dat we opnieuw de wateren der Doode /ee gaan bevaren. Onthouding van stemmen waar we geen geestverwanten er door kunnen krijgen, stemmen slechts op hen wier heilige wensch het is zoodra het oogenblik daar mag wezen om de synodale organisatie krachtens hun wettig gezach te ontbinden (de eenige weg waardoor tevens de revolutie in de kerk kan worden voorkomen, een geneesmiddel dat even bedenkelijk haast zou wezen als de kwaal) — zie daar naar mijne meening de middelen waardoor op kerkrechterlijk terrein zich der gereformeerden beginsel moet openbaren. „In ons Isolement ligt onze kracht." De gereformeerde afgevaardigden ter classicale vergadering moeten voortaan hunne candidaten geven een 'JJ mand at impératif."

Datzelfde beginsel van volkomen isolement hebben we

Sluiten