Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theologisch door te voeren. We hebben dat met des te grooter nauwgezetheid te doen nu de gereformeerden naam uit zijn vrcejcren smaad met eere verrijst en het succes onzer wapenen ons allicht een legertrein zou gaan bezorgen die onze strijdkrachten wel vergrootte, maar niet versterkte. En dat gevaar is niet denkbeeldig. Zoolang de gereformeerden werden gesmaad als de belachelijke nachtschool, dienden in onze gelederen alleeu de krijgsknechten die om des beginsels wil zich bij ons voegden. Maar nu de behaalde overwinningen hoop gaan geven op buit, nu het volgen van het gereformeerde vaandel nog wel eens de weg kan worden tot een gewenscht beroep, hebben we zeer nauwkeurig toe te zien. Nooit toch is de kerke Gods en eenig deel van haar in grooter gevaar dan bij tijdelijken voorspoed. AVe hebben allen gelezen b. v. hoe heftig fel de vrije universiteit bestreden is door alle fracties onder de orthodoxen die geen vi*ede hebben noch met de theologie noch met het kerkrechterlijk streven door de mannen van de Heraut voorgestaan. Verdachtmaking, laster, spot, de innigste wenschen van het meest volkomen ├ęchec, ziedaar in 't kort het bestanddeel der veelvuldige uitingen van haat tegen deze nieuwe stichting. En ziet wat is er gebeurd? Tegen de verwachting, wensch en bede van velen, is de universiteit gesticht, geopend. Toen is het aan velen met mij opgevallen bij die opening daar mannen te zien wier komst een ware verrassing was! Wier theologie en kerkrechterlijk streven ons soms glimlachend deed vermoeden dat die gang naar die plaats hen wellicht heel wat moet hebben gekost ? Het groote gevaar voor de vrije universiteit bestaat voor de toekomst dan ook niet meer in gebrek aan belangstelling , maar veeleer hierin dat haar positieve grondslag kan worden ondermijnd doordat velen in beginsel tegen haar

Sluiten