Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben medegewerkt waar het door de omstandigheden niet anders kon. De Heere heeft mij duidelijk doen zien dat zulk een handelwijze nooit door Zijnen zegen kan worden gekroond en de practijk des levens leert voldoende dat we er niets mee vooruit komen.

Laten we tegenover de ethisch-irenischen dezelfde tactiek volgen als de anti-revolutionairen in het politieke in practijk brengen tegenover de roomschen: Laten we onze eigene candidaten stellen zonder hen te raadplegen. Zien ze er voor hen zelf belang in die te stemmen, welnu laat ze dan hen stemmen: Yerkiezen ze dat niet, welnu , ook goed. Misschien slagen we dan hier of daar niet meer, maar we werpen dan ook ons eerstgeboorterecht niet weg en onze eerste vraag moet steeds zijn naar beginselen, nooit naar tijdelijk succès.

Isolement tegenover alle partijen is de gebiedende eisch voor de gereformeerden in de Ned. Herv. kerk , isolement tegenover de christel. gereform. kerk is voor ons evenzeer een dure plicht en de tijdelijke belemmering in uitwendigen bloei die daaruit voortvloeijen kan, is profetie van toekomstige zegepraal van wege de drijfkracht die in dit ons beginsel schuilt AV ant stel eens de mogelijkheid dat de geheele afgescheidene kerk met ons één werd, hoevelen zouden dan uit haar midden niet worden binnen gelootst wier denkwijze meer Ethisch is j ja hier en daar zelfs sterke overhelling naar de Huettiaansche theologie vertoont En deze zouden zich zeer zeker vijandig tegen ons overstellen in plaats van met ons vereenigd te strijden voor de oude beproefde waarheid die nooit en onder geen omstandigheid van natuur en wezen verandert. Het gaat met de afgescheiden kerk naar de uitdrukking door br. Gewin over haar gebezigd , waarover Ds. van den Boom , chr. geref. predikant te Hardinxveld , zich zoo vertoornd heeft, „dat ze

Sluiten