Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over 10 jaar geheel in den kolder zit." Droevig heeft de heer van den Boom in zijn open blief aan Ds. Gewin de zwakheid van zijn eigen standpunt en den onhoudbaren grondslag zijner kerk geopenbaard. Ds. Gewin werd gehouden voor een bekeerd man door dien leeraar der scheiding, totdat hij de afgescheidene kerk aanviel ; toen was het uit en openbaarde zich een liefde als tusschen Alexis en zijn zusje. O jammerzalige kerkijver, die de heiligste zaken van het koninkrijk Gods bespottelijk gaat maken! Iemand als bekeerd te noemen zoolang uien hoopt dat hij zich met u zal opsluiten binnen uwe kerkmuurtjes en hem te verwerpen zoodra ge ziet dat hij daar niet het minste plan op heeft. Wat is het jammer dat de heer van den Boom niet katholiek is geworden!

En dan de beschouwing die daar voorkomt over de tucht ? De heer van den Boom verklaart in zake de op de provinciale synode van Zuid-Holland besproken avondmaalskwestie, dat in dezen de ethische tucht, beter en barmhartiger is dan de juridische! O droeve onnoozelheid die het laatste bolwerk der scheiding prijs geeft en onvergeefelijke onhandigheid, waarover de redacteuren van Wekstem en Bazuin zeker gesidderd zullen hebben in hunne binnenkamers. Welk redelijk argument kan dan de heer van den Boom verder nog geven voor het bestaansrecht zijner kerk in schriftuurlijken zin?

Wij gelooven , en we zien zeer spoedig dat geloof verwisseld in aanschouwen dat de chr. gereformeerde kerk zich zal oplossen. De zwakkere elementen uit haar midden worden één met de ethisch-irenischen en met hen verwante stroomingen de meer besliste met de gereformeerden onder ons. Ik aarzel niet dit uit te spreken, niettegenstaande al het vertoon van kunstmatige een-

Sluiten