Geen zoekvraag opgegeven

  • / 68

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid dat de bladen die de scheiding voorstaan, voor een oogenblik zullen openbaren om mij te logenstraffen. De heeren redacteuren weten eclitei' ook wel dat hunne separatistische neigingen door velen in hunne kerk niet meer zoo hartelijk worden gedeeld. En al zouden velen mijner eigene geestverwanten het verkieslijker vinden ? al stemmen ze met deze beschouwingen in, om de heftigheid der afgescheidenen weer niet opnieuw te doen losbarsten, door openlijk hen ietwat harde waarheden te zeggen; ik deel die beschouwing niet en ik wil gaarne het mikpunt zijn hunner hatelijkheden waar ik den plicht heb vervuld hun eens te zeggen waar het opstaat en waar ik een poging deed de eere onzer kerk te wreken, op hare smaders daartoe door niets gerechtigd, llun antwoord hierop zal ik met de grootst mogelijke kalmte afwachten: Bij veel waarin ik met den heer Buitendijk verschil, stem ik hierin met hem in als liij zegt. „Waar ik over kerkelijke toestanden schrijf en hevig wordt aangevallen, besmeer ik mijn rug met zeep.

Het eenige waarover ik me zal bekommeren is deugdelijkheid van tegenargumenten.

En hiermede neem ik afscheid van den lezer. Moest ik hem nu rondleiden over een kerkelijk slagveld, ik wenschte dat voor ons de tijd nog eens aanbrak dat we mochten aanschouwen de éénheid des geestes dooiden band des vredes onder de broeders van hetzelfde huis. Yoor den Heere is niets te groot, maar als we op de teekenen der tijden zien zal dat niet eerder geschieden voor _ we ontbonden zullen wezen om met Christus

te zijn.

Sluiten