Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de herstelling van koning Karei op den Engelschen troon. Koning Karei had verplichting aan een kwaker, Richard Oorver genaamd, die hem het leven gered had en wien hij daarvoor een wederdienst had beloofd. De man vraagde vrijheid van godsdienst voor hem en alle afgescheidenen. Zoo kwam Bunyan uit de gevangenis te Bedford en werd — daar de leeraar Gifford overleden was, onmiddelijk in diens plaats aangesteld. Nog 16 jaren arbeidde hij met veel ijver en grooten zegen. Overal predikte hij, zelfs te Londen, voor het hof. Eene opwekking ging er uit van zijn arbeid. Duizenden en tienduizenden verdrongen zich om zijn kansel tot hij in 1688 overleed. Na van eene zweetziekte hersteld te wezen deed hij eene reis te paard van achttien uren, in het belang van een jongeling, dien hij met zijnen vader wilde verzoenen. Zijne liefhebbende gemeente zag hem niet weder. Hij overleed ten huize van zijn vriend te Reading. Te Bunhillfields is een prachtig grafteeken voor hem opgericht. Zoo was hij bij den rijke in zijn dood en hoogelijk vereerd in zijn ouderdom, ofschoon het ook aan laster en smaad niet ontbrak. De ketellapper en gevangene werd de roem, de eere, het sieraad van Engelands vrije kerken, en ook velen uit de staatskerk, ja zelfs uit de letterkundige wereld vereeren zijn godsvrucht, onwrikbare overtuiging en genie.

Sluiten