Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren een fontein van levend water en een boom welks bladeren tot genezing strekken, de levensboom genaamd, (op de plaat rechts bovenaan). Beide beelden hebben het oog op Gods woord, zooals duidelijk aangegeven is door den opgeslagen Biblia Sacra. Daar werden reine kleederen uitgedeeld en verdedigingswapenen en

mondvoorraad, (fig. 17.)

Maar ziet wat gebeurt er? Als al de in de stad achtergebleven Diabolisten gevonnisd worden, weet Ongeloof te ontkomen en gaat in de dorre plaatsen zijn Heer en meester de verandering van Menschziel mededeelen, hoe Immanuël het beeld van zijn Vader weder heeft doen verrijzen, en dat wel van enkel goud, terwijl dat van Diabolus vermorzeld en vertreden ligt. Die twee spannen daar samen en weder heeft een conferentie in den afgrond plaats (fig. 14) om zoo mogelijk Menschziel nogmaals te herwinnen.

Het «evolg daarvan is eene ontzettende worsteling veel erger dan de eerste maal, waarbij de Diabolisten weder toe«an<* tot de stad weten te krijgen, terwijl Immanuël wegens de weinige waakzaamheid en biddeloosheid er burgers, bedroefd de stad verlaat, en de burgers feestvieren bij zeker heer Vleeschelijk gerustheid, die hen verleidt. Diabolus brengt een leger Twijfelaars mede van allerlei soort en begint daarmede den aanval. 1Iet duurt niet lano- of de stad wordt de zijne, alleen het kasteel houden de kapiteins van Immanuël voor hem gesloten. Dood en ellende, krankheid en allerlei lijden komen nu over het ongelukkige en afgedwaalde Menschziel. Onder 12 en 13 is deze treurige toestand in beeld gebracht. Vrouwen en kinderen moeten vluchten, alles staat in vuur en vlam. en waar vader en kind jammervol nederliggen kronkelt zich de oude slang naar hartelust te midden der verwoesting.

Sluiten