Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken, die onzerzijds op de vergadering behoorde gevolgd te worden.

De uitslag van deze bespreking was, dat door de opgekomenen eene commissie van zes heeren benoemd werd, om hunne belangen voor te staan. Aan welke commissie, bestaande uit de heeren Feringa, van Asch van Wyck, de Geer van Jutphaas, Brummelkamp, A. Meijer en Kuyper, in mandaat werd gegeven, de volgende amendementen op het eerste nummer der agenda voor te dragen: Op I. 1, aan deze alinea toe te voegen deze woorden: //Bevordering van schoolplichtigheid en kosteloos onderwijs blijven onder de vigeerende schoolwetgeving, hierbij uitgesloten."

Op I. 2. Aan het slot te laten volgen:

» Mocht derhalve tengevolge van den stoot door zijn optreden aan de publieke meening gegeven, invoering der schoolplichtigheid aan de orde komen, dan zal in zijn program, algeheele vrijmaking der school steeds aan de invoering der schoolplichtigheid moeten voorafgaan Op I. 3. Tusschen de woorden: „daarbij" en „persoonsoonlijk" in te lasschen: „voor zoover hun overtuiging dit veroorlooft." a)

1) Op de agenda was voorgesteld:

„Dat als hoofdbeginsels van het op te richten verbond worden aangenomen :

1. Het Schoolverbond heeft ten doel:1Hiet bezoek der scholen, waar lager onderwijs gegeven wordt, door alle gepaste middelen te bevorderen.

2. Het Verbond onthoudt zich zorgvuldig van alles, waardoor de godsdienstige meeningen van dezen of genen zouden kunnen gekrenkt worden.

3. Zij, die het lidmaatschap van het Verbond aanvaarden, verklaren daarbij persoonlijk alles te zullen in het werk stellen, wat strekken kan om in hunnen bijzonderen kring de bedoelingen van het Verbond te bevorderen."

Sluiten