Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

democratische partij, die haar moeder naar het leven staat. De Girondins moeten altijd met logische noodzakelijkheid onder de guillotine-bijl van Marat en Robespierre vallen. Tot nog toe hebben wij in ons land nog slechts de liberale phase beleefd. Maar het noodlottig kind, de democratie, is geboren, groeit op, en begint mondig te worden.

"Welnu, de liberale partij strijdt voor het individu, de democratie offert het individu juist op aan de behoeften van het algemeen. Op den weg der democratie liggen dus deze drie étapes: Staatsschool, kosteloos onderwijs, schoolplichtigheid. De liberalen moeten uit beginsel tegen alle drie gekant zijn. Maar wat is ten onzent geschied? Ontrouw aan haar eigen beginsel, heeft de liberale partij, uiterst onhandig, haar eigen beginsel verzaakt, en gedachteloos dat van haar gevaarlijk creatuur, de democratie, overgenomen. Geen wonder dat deze daardoor machtig geworden, nu ook haar moeder zeer wreed voor dien misslag wil doen boeten, en de voortzetting van het proces, door uitvoering van schoolplichtigheid, eischt.

Voor wie dieper zag dan de oppervlakte der dingen, was dus het voorstel van den heer Verhagen een noodlottig verschijnsel voor de echte liberalen van ons land. Het was een eerste „ appel a 1'ordre" voor de Nederlandsche Girondins. Want de democratische theorie werd onverbloemd en openlijk door den voorsteller beleden.

Na hem werd de tweede strijd geopend door den heer Kuyper, die reeds vroeger de boven meegedeelde amendementen ingediend had.

Na een woord van dankzegging aan de regelings-commissie voor de loyaliteit, waarmee ook de voorstanders

Sluiten