Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een oogenblik scheen het, alsof de voorzitter meende, dat deze strijd achterwege kon blijven. Althans hij vroeg: of wij het amendement Kuyper handhaafden?

Dit sprak van zelf. Schoolplichtigheid als uitgesproken doel was afgestemd, maar als middel kon het nog door het Schoolverbond worden aangegrepen. Of ook zijns ondanks kon het Schoolverbond er worden heengedracen

~\HT" 1

Wij moesten daarom waarborgen hebben, dat die nooit ten koste der gewetensvrijheid, of ten koste van het vrije onderwijs, mede door de bemoeiing van het Schoolverbond, over ons komen zou.

De heer Kuyper handhaafde dus zijn amendement, niettegenstaande de onstuimige geest, die al meer in de vergadering zich openbaarde, reeds vooraf toonde, welk lot aan dit amendement zou te beurt vallen.

De voorzitter stelde voor zonder discussie eenvoudig te stemmen. Op verzoek van een der aanwezigen verklaarde de voorsteller zich echter bereid zijn amendement toe te lichten.

Hij wees er op, hoe naar zijne overtuiging het Schoolverbond tot schoolplichtigheid leiden moest. Men had het afgestemd als doel, maar als middel bleef het openstaan, en bovendien de beweging der publieke oinnie zou voor den dam der gehouden stemming niet terugwijken. Eerlang zou het Schoolverbond overvleugeld worden door den drang der publieke meening, die het zelf in gisting had gebracht. Op de afkeuring, die de vergadering bij dit woord uitte, antwoordde hij, dat hij niemand zijne overtuiging opdrong, maar vrijheid verzocht om de zijne te hebben. Dat hij dit komen zag. En nu zou het toch al te argeloos, al te naïef zijn, zoo wij ons vinden heten in die beweging meê te gaan,

2

Sluiten