Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorts zonder hen zou vaststellen, met goed gevolg den kanker te bestrijden, die ook naar zijne overtuiging aan liet geluk van ons volksleven knaagt *).

Met schier alle voorstanders van het vrije onderwijs, omstreeks een honderdtal, verliet daarop de commissie de zaal, in de smartelijke, maar onafwijsbare bewustheid, dat onze tegenstanders ons geen recht willen doen ervaren' en dat de waarborg voor gewetensvrijheid zelfs ons door de tegenpartij niet wordt gegund.

Iloe droevig ook, die afloop was bij uitstek leerrijk.

Thans willen we slechts dit verklaren.

1. Duidelijker dan ooit, is het thans gebleken, wat onze tegenpartij onder neutraliteit en eerbiediging van andere godsdienstige meening verstaat. Gul in algemeene betuigingen, trekt ze ijlings de hand terug, zoodra men die gratuite betuigingen realiseeren wil.

2. Door ons optreden op het Schoolverbond met een geformuleerde voorwaarde, is dit gewonnen , én dat men ons door geen schijn heeft kunnen misleiden, en dat de neutrale vlag onze tegenstanders van meet af uit de handen is gewrongen.

3. Droevig voor wie de historiebladen van Nederland, door zijn God beschermd, openslaat, is het op deze vergadering gebleken, hoe op een meeting van Holland's fatsoenlijk publiek, nog niet zoo als in Frankrijk, maar toch reeds al te duidelijk, de geesten beginnen op te bruisen, zoodra men het heilige noemen durft.

4. Eindelijk. De vergadering van het Schoolverbond

1) Uit deze verklaring bleek genoeg, dat een vijandige houding tegenover het Schoolverbond ook door ons niet was bedoeld. Dit aan de N. Goessche Courant, aan de Volksbode, en aan de Rotterdamsche Ilulpvereeniging, ten bewijze dat haar gevoelen van meet af het onze was.

Sluiten