Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar genoeg hierover. Wenden we liever van dit droevig naspel op de tragedie van 27 October, het oog nog even terug naar de verblijdende verschijning van Jhr. v. d. Heim.

Manlijk, en ons uit 't hart gesproken was het slot zijner toespraak:

,;Eeri ander argument, dat bij mij het zwaarste weegt, is dit: Verplicht onderwijs schendt de g e w et en sv r ij h eid. Gij verplicht mij niet mijn kinderen naar de openbare school te zenden. O, neen, maar als er dan geen andere school is?

„Al waren er in Nederland maar tien, neen al was er maar één Vader, wiens overtuiging door het verplicht schoolbezoek zijner kinderen gekrenkt werd, dat zou reeds te veel zijn, dut zou voor mij reden genoeg wezen, om die verplichting nimmer te willen voorstaan."

We danken hem voor dat goede woord. Het was ons een verblijdend teeken, dat er. ook buiten onze richting nog mannen zijn, wien het met gewetensvrijheid ernst is. Het gaf ons een bewijs te meer in handen, hoe er onder de conservatieven krachten schuilen, die ook zonder openlijke aaneensluiting ons steunen en het woord onzes harten spreken kunnen. Het is op Schoolverbond, voor Nederland ten goede, gebleken, dat er meer dan één Foreest in liet kamp der conservatieven met ons is.

Zeer verlangend zijn we daarom te weten, of Jhr. van der Heim en Dr. de Bidder hun plaats in de commissie van het Schoolverbond behouden zullen, zoodra hun oog voor de „pente fatale" dier' vereeniging open gaat.

Het is zoo: schoolplichtigheid als hoofddoel van het verbond is verworpen. Maar hadden we al of niet recht tot de bewering : als middel wordt het aangehouden.

Men leze wat het verslag in de Utrechtsche Courant van 28 October meldt:

Sluiten