Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwen niet. Sedert wanneer heeft men het ook gehoord, dat men een groot vertrouwen eischt van hem, wiens teederste belangen men bestendig bestrijdt.

Maar toch we hadden vertrouwen. En waarom? Wijl we meenden, dat de voorstanders onzer schoolwet, althans zoo ze voor de mogelijkheid van schoolplichtigheid stonden, zelve de onhoudbaarheid der schoolwet zouden erkennen.

We hebben het niet willen, niet kunnen gelooven, dat, we zeggen niet enkele heethoofden, neen, maar dat een vergadering gelijk die van 27 October, den ontzettenden moed zou hebben, ook maar één enkel oogenblik schoolplichtigheid en deze schoolwetgeving samen te denken.

Toch, dat heeft men gedaan. En omdat men heeft durven toonen, dat men óók wel de gewetensvrijheid, maar meer toch nog onze schoolwet liefheeft. Heeft durven toonen, dat als de keus staat tusschen gewetensvrijheid en de schoolwet, men bereid zal bevonden worden, zelfs de heilige gewetensvrijheid aan zijn afgod ten offer te brengen. Daarom noemen we de vergadering van Schoolverbond een ontzettende openbaring van den vrijlieid-smorenden en met het heilige zelfs spelenden geest, die thans het teederste volksbelang zoekt te beheerschen.

Waarom dan gekomen? Vraagt ge nog eens. En zoo we eens niet waren gekomen, zoudt ge dan ons dan niet gesmaad hebben: vde Christelijk-Nationalen blijven thuis, als er tegen een volkszonde moet gestreden worden."

Laat men oprecht zijn en het erkennen, dat om het even, of we kwamen of wegbleven, de stok zou gevonden zijn om ons te slaan. Maar verg van ons niet, dat we als mannen van overtuiging onze houding naar uw te wachten goedkeuring of afkeuring regelen zullen. Neen, zoo dikwijls als er tegen eene volkszonde, als het school-

Sluiten