Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jectieve opvatting, die wederzijds over humaniteit van debat bestaat.

Aan den inzender van het stuk: ,/de Heraut en de meeting te Utrecht" in het Vaderland van 9 November, bijvoegsel, brengen we een dubbel verzoek.

Vooreerst dat hij de goedheid hebbe het antwoord onzerzijds, met welk recht wij //kleine fractie" ons niettemin de z/nationalen" noemen, zelf te willen naslaan in de rede, waarmee dit jaar de Algem. vergad. van Chr. Nat. Schoolonderwijs geopend is. Dat antwoord, reeds maanden vóór zijn vraag gedrukt, maakt die vraag volkomen ongemotiveerd, zoolang men van de zijde der neutralisten de repliek op dat antwoord schuldig bleef.

Op een tweede ojcmerking van den geachten inzender, dat wij, leden van den Bond geworden, dien verlaten konden, zoodra ons bleek, dat de Bond zich in verkeerde richting bewoog, verzoeken we hem zelf de weerlegging te vinden in het antwoord op de vraag: Zoo er te Utrecht een trein afgaat, in de richting, die én naar Amsterdam én naar Botterdam voert, en er bestaan voor u redenen, waarom een komen in Amsterdam u dezen dag voor altijd noodlottig zou zijn, moet gij dan toch plaats nemen, zoo de conducteur, zoo de passagiers, zoo de stations-chef u geen ander antwoord geven willen dan dit: „Dat de trein niet naar Amsterdam gaat kunnen we niet stellig verzekeren, maar neem vast plaats. Merkt ge onderweg, dat de trein dien kant opgaat, dan gaat ge er te Breukelen of Nieuwersluis eenvoudig uit. Kom, heb maar vertrouwen!

Zijn overige opmerkingen verraden te weinig doorzicht in de kwestiën, die in het pleit betrokken waren om gedachtenwisseling mogelijk te maken.

Sluiten