Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IK

De Verklaring van Ds. Naliuys.

Slechts noode vat ik de pen op in zake het Schoolverbond. Ik zou gezwegen hebben, ware het niet dat ik Christelijke vrienden, die met mij sympathiseren, gelijk moet geven, dat schrijven thans plicht voor mij is, omdat er omtrent mijne houding van 27 October en mijne beweegredenen nog niets bekend is gemaakt.

Vooraf doe ik opmerken, dat thans de vraag buiten behandeling blijft, of samenwerking met liberalen en modernen, tot het tegengaan van schoolverzuim mogelijk is. Zij toch, (He de vergadering verlaten hebben, hebben door hun komen getoond, dat zij met mij die samenwerking niet onmogelijk rekenden. Hierin verschillen wij dus niet.

Verder wil ik nog mededeelen, dat zoowel bewierooking als berisping mij volkomen onverschillig laten, omdat ik weet, dat het eigenbelang der partij zeer in het spel en de oorzaak van prijs en berisping is. Doch ter zake.

1°. De groote vergadering van het Schoolverbond was naar mijn oordeel zeer onwellevend. Niet alleen de heer Eeringa, ook andere sprekers zijn door het gedruisch in de zaal in het spreken belemmerd.

2°. De heer Eeringa is niet in de rede gevallen, omdat hij sprak over gewetensvrijheid. Neen, de wel wat onbeleefde vergadering meende, dat de heer Eeringa, den

Sluiten