Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korten tijd in aanmerking genomen, de zaken wat hoog ophaalde. Zoo althans lieten zich eenigen rondom mij uit. Dat de vergadering niet met gewetensvrijheid den spot dreef, bleek genoegzaam uit het luide applaudissement, dat Jhr. v. d. Heim na zijne rede voor gewetensvrijheid inoogstte.

3°. In de vergadering heerschte tijdens de stemming over de motie Verhagen groote verwarring. Velen dachten, dat er niet alleen over de schoolplichtigheid als doet, maar ook als middel gestemd werd. Zoo b. v. Prof. Opzoomer, hoewel vlak bij de bestuurstafel gezeten; zoo verscheidene mannen, die achter mij zaten; zoo, naar het mij toescheen, een oogenblik de president. Immers, op een toon, die een ontkennend antwoord waarschijnlijk achtte, vroeg hij aan Dr. Kuyper, na afstemming der motie Verhagen, of hij nu toch nog zijn voorstel in stemming wenschte gebracht te zien?"

Is het te verwonderen, dat zij die meenden, dat schoolplichtigheid ook als middel afgestemd was, eenigzins baloorig werden, toen Dr. Kuyper zijn amendement bleef vasthouden ?

4°. De vergadering heeft de voorstanders van Christelijk-nationaal Schoolonderwijs als zoodanig volkomen vrijheid van spreken gegeven.

Dr. Kuyper is toch, hoewel hij het zelf niet begeerde, door de vergadering uitgenoodigd, nog nader zijne meening uiteen te zetten.

Ja, ik heb mij bedroefd over de smartelijke scène, die ■ zijne rede besloten heeft. De vrijdenker Verhagen, die zich zoozeer beroemde een man der vrijheid te zijn, moge zijne opvatting van vrijheid van spreken verdedigen. Door zijn zich omkeeren en ophitsen kwam er eene beweging

Sluiten