Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zou dit evenwel zoo axiomatisch zeker zijn? Als ik aan de redevoering van Jhr. v. d. Heim, aan de veranderde stemming van Prof. Harting, aan de stemming bij de motie Verhagen denk, dan geloof ik veeleer het tegendeel. >s Avonds (27 Oct.) hebben wij gehoord, dat het schoolverzuim het meest in fabriekdistricten bestaat. Zou liet met mogelijk wezen, eene speciale wet te verkrijgen, waardoor geene kinderen op de fabrieken mogen werken, die niet lezen en schrijven kunnen. Zouden er geene andere maatregelen kunnen uitgedacht worden, waardoor het schoolverzuim tot zulk een minimum werd teruggebracht, dat zelfs de vurigste voorstanders der schoolplichtigheid zouden moeten zeggen: „Het kleine getal met leerende kinderen kan zulk een forschen dwangmaatregel voor het geheele land niet goedmaken?"

Gesteld echter, „het Schoolverbond voert zeker tot schoolplichtigheid," maakt ons weggaan de oprichting van het Schoolverbond onmogelijk? Kunnen wij juist door ons blijven de invoering er van niet vertragen tot tijd en wijlen de overtuiging der noodzakelijkheid van christelijk onderwijs onder ons volk meer veld wint?

Woensdag 25 Oct. dubieerde ik 's morgens nog, of ik naar Utrecht gaan zou. Ik zie er eene leiding des Heeren m, dat ik gegaan ben. Meer nog dan op de vergadering ben ik overtuigd, dat ik, met te blijven en te spreken, goed gedaan heb.

Op de vergadering stond ik, voor zoover ik wist, bijna alleen. Sedert dien tijd heb ik van vele achtenswaardige Christenen, op wier oordeel ik prijs stel, blijken van sympathie met de door mij gesprokene woorden ontvangen. Ik heb dan ook eenige hoop, dat mijne plaats in

de commissie, die ik tegen zin en wil, alleen uitplichts•<

Sluiten