Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuiging der ouders ten gunste der godsdienstlooze, zoo niet erger dan godsdienstlooze, openbare school te doen zwichten.

Het plan van Dr. Kuyper c. s., was te voren, zegt men, beraamd. Een soort, een schijn althans van complot, lees ik elders. De N. Rott. Courant maakt ook met nadruk van die voorafgaande beraadslaging gewag. ,/Op een vergadering van confessioneelen, den vorigen dag gehouden, was bepaald, dat men eenige amendementen zou indienen op het programma, en dat, werden ze niet aangenomen, de partij zich zou verwijderen."

Het bijeenkomen den vorigen avond zal op zich zelf niet berispelijk zijn. Aan eene bijeenkomst deel te nemen, ter formatie van een verbond, met verklaarde tegenpartij ders, is reeds hachelijk op zich zelf; maar, dit te doen, zonder voorafgaand overleg omtrent de voorwaarden waarop men ingelijfd wordt, zou al zeer, zou al te naïf zijn.

De N. Rott. Courant maakt van de verwerping van de motie Verhagen (schoolplichtigheid als hoofddoel) grooten ophef.

„Wat beteekende de vertooning?

Geheel ten onrechte zegt het Handelsblad, dat de heer Verhagen, schoon met de beste bedoelingen der wereld, de plaats der twistgodin vervulde, en door het voorstel der schoolplichtigheid het protest van Dr. Kuyper uitgelokt heeft.

Niet alleen dat de heer Verhagen het protest niet heeft uitgelokt; maai zijn voorstel was juist de brug, waarover de partijen elkander hadden kunnen naderen. Nu het met overgroote meerderheid verworpen was, bestond er geen reden om te vreezen, dat van het Schoolverbond de wettelijke schoolplichtigheid hoofddoel zou worden. Het groote bezwaar was dus nu .opgeheven. Men was het op dit' hoofdpunt eens."

Repliek is eenvoudig. Het bezwaar was niet opgeheven. Als onverwijld uitgesproken doel, was de schoolplichtig-

Sluiten