Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geëcarteerd. Juist in het behandelen en afwijzen van dat voorstel was het middel gegeven om van weerszijden tot nadere verstandhouding te komen.

En daarom achten wij het terugtreden van Dr. Kuyper met de zijnen, hoezeer vooraf beraamd, een overijlden, onberaden, ongemotiveerden stap.

De verklaring door hem geëischt als voorwaarde van medewerking, was minstens overbodig, nadat de vergadering zich uitgesproken had."

Plet amendement-Kujper was minstens overbodig, omdat de Vergadering reeds had uitgesproken, wat door de Roti. Courant i evenzeer als door Dr. 1\. ^ begeerd werd Reeds had uitgesproken. Hierin juist vergist zich de Rott. Courant.

Wat was er uitgesproken"! dat de Vergadering zich niet allereerst ten doel zou stellen een wet op schoolplichtigheid te verkrijgen.

Dit, ja, was uitgesproken. Maar, of, onder de gepaste middelen, al dan niet, zou worden uitgesloten een conscientie-dwang, den Nederlander onwaard (eene zedelijke onmogelijkheid, volgens de Rott. Courant) dit was niet uitgesproken; dit bleef onbeslist.

Dit uit te maken was het doel vau het, niet minstens overtollig, maar buiten kijf noodzakelijk amendement. Hiermee vervalt de redenering der Rott. Courant.

Zeer eenvoudig is de toedracht der zaak. De verwerping van het voorstel-Verhagen was dubbelzinnig. Slaapdrank of waarborg? Ook de schoolkwestie heeft het gevaar van dubbelzinnigheden geleerd.

Het amendement strekte om de vergadering te brengen in een, ik erken het, voor onze wederpartijders zeer lastig dilemma. Of, uil te spreken, wat de Rolt. Courant, al te irenisch gezind, zich verbeeldt dat reeds uitgesproken was, of te doen blijken, dat men tot eene, Gode

Sluiten