Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij dank! oncler deze wet, anti-nationale schoolplichtigheid, zoodra men die noodig keurt, ook met verkrachting van het geweten, gezind is.

Dit laatste geconstateerd zijnde, kon er geen aarzeling zijn, voor wie het inzag.

Daarom was de terugtred niet, zooals de Rott. Courant beweert, een overijlde, onberaden, ongemotiveerde, maar een weloverdachte en door christen en burgerplicht voorgeschreven stap.

Te zwijgen, waar onze vrienden, ter zake van plichtbetrachting , aan velerlei miskenning ten doel staan, zou onverantwoordelijk geweest zijn.

Eene broederlijke handreiking in 't openbaar is dan behoefte.

Anders was mijn betoog ten eenemnale overtollig.

Om de uitnemende wijs waarop, door de Heraut en aanvankelijk door de Hoop des Vaderlands, de ongerijmdheid der verwijten in het licht gesteld is.

Om de niet onopgemerkt gebleven overeenstemming van de onverzettelijkheid onzer vrienden met mijn eigen zinspreuk en bedrijf.

Tegen prijs geven onzer zelfstandigheid aan de conservatieve partij heb ik onoverkomelijk bezwaar.

Zou ik dan, zonder precizering der voorwaarden van het Tractaat, medeplichtig hebben willen zijn aan een bondgenootschappelijk allegaartje, ook met den hoogleeraar Opzoomer, ook met den heer Verhagen, van wiens ijverige deelneming (of is het een ander?) aan het VrijdenkersVerbond te Amsterdam, de Rotterd. Courant ons dezer dagen, met loffelijke ontroering, een merkwaardig bericht gaf.

Sluiten