Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit een andere bron, en welft zich straks eigen boorden. Als eigen leven moet het op zich zelf geworteld zijn: wijl het een eigen leven is in een zelfstandig instituut zich een eigen vorm scheppen.

Dat organisme nu en dat instituut is de Kerk. Voor wie het wonder loochent, voor wie slechts de schepping der natuur erkent, heeft die kerk dus geen zin en kan die kerk geen herberg bieden. Zeer scherp in al zijn strengheid moet die eisch gedreven worden. Op het graad- of soort verschil van het zondig en het heilig leven komt het aan.

«Gewijd en ongewijd" of »a 11 es gemeen", dus luidt de vraag, die onze liefde voor de kerk aanvuurt of verkoelen doet, en voor haar recht van aanzijn moet beslissen. Maar is die scheiding ons werkelijkheid, en een kerk dus door ons geloot geëischt, dan, het spreekt van zelf, moet ook voor die kerk de levenswet gelden, dat ze én een organisme én een instituut behoeft.

Organisme is de Kerk, omdat ze een eigen leven in zich draagt en volkomen bewust de zelfstandigheid van dat leven tegenover het oude leven handhaaft. Organisme, omdat ze leeft naar eigen regel, en een eigen levenswet volgen moet. Organisme eindelijk, omdat reeds in haar kiem ten volle is gegeven, wat straks zich uit haar bloemknop ontplooit.

Geworteld, gelijk onze vaderen dit zoo juist gezegd hebben, in de eeuwige verkiezing, of gelijk de apostel het hier uitdrukt, in de Liefde. Dus in een anderen bodem dan de akker dezer wereld biedt. Heerscht hier de zelfzucht, de liefde is de onuitdelgbare grondstof, waarmeê het eeuwige zich uitbreidt. En in dat eeuwige veld juist slaat het organisme der kerk zijne wortelen uit, uit dat eeuwige zuigt ze haar levenssappen, in den glans van dat eeuwige bloeit ze op.

Dat organisme is haar hart. Uit dat hart golft haar levensbloed, en waar die polslag van haar leven stilstaat, maakt het instituut alleen de kerk nooit. Zend missiën uit naar verre oorden, zoo ze dien levenskiem niet met zich dragen, wordt uw kerk daar ginder nooit geboren. Een kerk kan niet ge-

Sluiten