Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eeuwige, zijn geen naast elkaar geplaatste, geen elkaar opvolgende gedachten, die in onderlingen strijd zouden kunnen geraken. Bij Hem is alles eeuwig één. Steeds blijft Hij zich zelf gelijk. Hij is die Hij zijn zal. Er kan dus van «woorden» in atomistischen zin bij God geen sprake zijn. Van Hem gaat slechts uit het ééne, eeuwig zich zelf gelijkblijvend W oord.

Ten derde. Bij ons menschen kan de levensbeweging in ons gemoed te sterk, te machtig, te overstelpend zijn voor de beperkte middelen, waarover we ter uitingvan onze gedachten beschikken kunnen. Vandaar ons plotseling verbijsteren bij heftigen schrik, ons allengs verstommen bij diepvlijmende smart, en evenzeer onze sprakeloosheid bij overvloeiende vreugd. Is bij den Almachtige daarentegen die beperktheid, die disharmonie, volstrekt ondenkbaar, dan moet het woord onzes Gods altijd ten volle aan de beweging van Zijn leven beantwoorden.

Voorts. Wij zijn zelfzuchtig. Ons is 'het mogelijk te leven zonder dat ons leven zich mededeelt. Wij kunnen leven zonder een woord te spreken. Zoo heerschzucht of zelfzucht onzen geest niet uit de schuilhoeken onzer ziel opjagen , sluiten we ons vaak in ons zeiven op. Maar God is de eeuwige Liefde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid , spreekt Hij dus — naar het schoone woord van Origenes — altijd. Het woord Gods is dus niet tijdelijk, maar eeuwig.

Eindelijk. Wij kunnen wel een beweging van ons leven, maar niet ons leven zelf aan anderen mededeelen. Ons leven, onze persoonlijkheid dringt wel op anderen aan, maar niet tot hen door. We zenden een beeld van ons innerlijk leven naar hun ziel over, maar

Sluiten