Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven van het verloste Israël, de verschijning Gods in den verbondsengel of in de wolkkolom, die als Theophanie de openbaring, d. i. het openbaar worden van den Heilige Israëls, beheerscht.

Maar toch met dat komen Gods in schaduwen en verschijningen is de openbaring van zijn persoonlijk leven niet voleind. Om in dien vollen zin God tot den zondigen mensch te doen komen, blijft de eisch, dat het «Woord Gods» mensch worde in de gelijkheid des zondigen vleesches. De toornende en verzoenende, de doodende en levenwekkende kracht van het «Woord Gods» , waarvan geheel Israël's volksleven het toonbeeld is, moet geconcentreerd in een menschelijke persoonlijkheid, en wel in één die «Zoon des menschen» is, te midden van dat Israël optreden. Het «Woord Gods» wordt als persoonlijke levende kracht eerst aan het hart geopenbaard, als het in den Christus vleesch wordt, en zich ten volle uitspreekt in den Godmensch.

Daartoe moet die Christus waarlijk mensch zijn. Als mensch dus uit menschelijk vleesch en bloed geboren worden. Als mensch staan op dat natuurlijk voetstuk, waarvan geheel de menschheid het fundament en volk en stam en huisgezin de telkens inkrimpende grondslagen vormen. Een mensch dus met een eigen maagschap door zijn geboorte uit Maria's schoot, met een eigen geslacht in Davids huis, met een eigen stam in Juda's uitverkorenen, met een eigen volk in Israëls zonen, en door dat Israël krachtens natuurlijke gemeenschap , met geheel het menschelijk geslacht verbonden.

De eindelijke openbaring in Christus sluit dus ge-

Sluiten