Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel de voorafgaande openbaring in zich af en neemt haar rijke vruchten in haar volheid op. De openbaring Gods in Israël wordt geheel door den Christus berheerscht; niet slechts wijl hij haar kroon en spitse was. Neen , hoever ook de fijnste wortel vezel en der heilige planting, wier kroon Hij was, in het verleden der menschheid, ja tot in de grijze oudheid, liggen teruggedrongen, was het de Christus zelf die van den aanvang af haar leven bezielde, alle eeuwen door haar bewegingen leidde, en den groei der planting op de door Hem zelf gespreide wortelen gedijen deed. Hij komt niet tot Israël, maar Israël wordt tot Hem getrokken. Niet Hij is uit Israël, maar Israël is uit Hem geworden. Israël droeg zijn heilige schaduw, wijl het van zijn oorsprong af zich voor de gestalte van den Christus bewoog.

In dat «ensemble» ligt dus de bijzondere openbaringGods. Dat alles is door hem wonderbaar bereid, op wondere wijs verkoren en met onnaspeurlijke wijsheid tot dat ééne schitterend geheel geordend, dat als «het Wonder der v e rl o s s i n g»; als de reddende kracht ten leven , in het midden van onzen dood geopenbaard is. Het ligt daar in het leven der menschheid, niet als geworpen voor haar voet, maar op aanbiddelijke wijze gewrocht in haar eigen ingewand. Het is het «Lied der verlossing», niet door Engelen voor haar ooren gezongen, maar gespeeld op het gebroken snarentuig van haar eigen zondig hart.

Haar omvang is dus begrensd. Wel afgerond het perk, waar binnen zij zich beweegt. Men faalt, zoo men als Rome haar inhoud nog steeds zoekt te vermeerderen.

; En wie meent, dat de bijzondere openbaring Gods nog

Sluiten