Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken om met haar puntige scherven de ziel te wonden en te verwarren.» Zóó is het. Alleen wie het vat, dat het «Woord Gods» niet met de «woorden der Schrift» mag verward worden, omdat het Woord Gods het levensbloed is, dat door die allen henen stroomt, kan het «Woord onzes Gods» ongebroken genieten en genezing vinden voor zijn ziel.

De Canon der Schrift hangt dan óok zoo min aan het besluit eener Kerkvergadering, als de eenheid der deelen, die een plant samenstellen aan de numeroteering en classificeering door een professor in de botanie. Niet gij behoeft de Schrift saam te houden, ze houdt zich zelve saam. Gelijk de magneet met het ijzer niet saamgebonden wordt, maar van zelf samenkleeft, zoo kleven ook de deelen der Schrift samen, zoodra ge ze slechts samenvoegt. Het «testimonium spiritus sancti» (het getuigenis des Heiligen Geestes in de gemeente) geldt ook hier. De Schrift is een levend organisme, dat zich zelf ordent. Men kan er voor een tijdlang een stuk afscheuren , maar uws ondanks kruipt het toch weer naar zijn organisme toe om met zijn leven saam te groeien. *J)e werking des Geestes in de gemeente blijft aan de waarheid des Geestes in de Schrift getuigenis geven. De mensch moge besluiten, dat ze wel alzoo, of ook dat ze niet alzoo, samen hooren, — in het eerste geval heeft hij slechts een gevondene waarheid opgeteekend, in het laatste stoot de macht van het feit eerlang zijn dwaze hypothese omver.

Omdat de Schrift leeft, bezit ze ook het herstellingsvermogen. Wat fouten dus ook in de handschriften zijn ingeslopen, wat verkeerde opvattingen in de vertaling der Schrift burgerrecht zoeken, wat wonde

Sluiten