Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontzettende vermetelheid op mij had geladen, om mannen als de straks genoemden, die ik nooit anders dan hoog gewaardeerd en als broeders geëerd heb, publiekelijk ten toon te stellen als Antichristen.

Dat Ge in uw hart geloofd hebt, dat ik deze zonde werkelijk beging, maakt Ge mij nooit waar, maar goed, Gij hebt het u ingebeeld, en U dit "eenmaal inbeeldende, hebt Ge met ingebonden toorn op het nameloos zondige en aanmatigende van zulk een bestaan gewezen.

Hiervoor dank ik U, want hadt Gij dit niet publiek uitgesproken, mij ware de pas tot publieke -wegneming van deze ergernis niet geopend geworden.

Nu daarentegen, nu Gij, in toorn en toch zonder te kwetsen, manlijk kloek en toch niet zonder teederheid, mij deze gepretendeerde daad voorhieldt; — nu is mij daardoor de gelegenheid geboden, om onverwijld, om even publiekelijk, en met niets minder beslistheid, niet alleen alle geldigheid van de gequalificeerde beschuldiging te ontkennen; maar ook als voor den Kenner der harten te betuigen, dat ik zulk een zeggen, als Gij mij toedicht, nog dieper dan Gij verfoeien zou; en dat ik mitsdezen al wat in het geïncrimineerde, of in eenig ander artikel, voor een aanklacht, als Gij indiendet, ook maar een schijn van grond mocht opleveren, hiermee in alle instantiën en in al zijn corrolariën terugneem en herroep.

En na dit gezegd te hebben, Hooggeachte Heer en Broeder, kon ik eigenlijk de pen nederleggen; want reeds door deze korte verklaring verviel, hadt Gij ze vroeger bezeten, voor uw jongste schriftuur elk motief.

Maar, overnaits het min beleefd zou zijn, uw betoog, uit mijn artikel gevoerd, onweersproken te laten, en Gij bovendien, in uw boekske, buiten de aanklacht, waarop ik wees, ook nog een en ander in het door U meest gewilde, en voor uw geestverwanten wel wat al te gunstig licht plaatst, zoo zij het ook mij vergund, aan bovenstaande korte verklaring nog enkele niet te lange tegenbeschouwingen toe te voegen, allicht ter opheldering van het ontstane mis-

Sluiten