Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veistand en t6i juister afbakening van toekomstige verhoudingen niet zoo ganschelijk ongeschikt.

Veroorloof mij daarbij aphoristiseh te werk te gaan, en houd voorts in het oog, dat ik te Interlaken geen enkel boek of geschrift te mijner beschikking heb, en natuurlijk de correctie van wat ik schreef, geheel aan derden moet overlaten.

HET GEÏNCRIMINEERDE ARTIKEL.

Iets langer moet ik in de tweede plaats stilstaan bij het artikel Heelen en Halven, om te onderzoeken, of dit metterdaad derwijs gebrandmerkt moet, als Gij beweert.

En dan begin ik aanstonds met zeer beslist uw poging te wraken, om uit het verband van 1 Joh. 2 : 19 tot de aanklacht, dat ik de uwen met Antichristen zou hebben gelijk gesteld, te concludeeren.

Ge weet hoe in der ijle zulk een persartikel geboren wordt. Ik schreef het in zeven kwartier uurs af; zond het, zonder het over te lezen, naar de drukkerij; en kreeg het nog slechts even onder mijn oogen, toen het mij, even voor ik naar een examen moest, ter eindcorrectie wierd voorgelegd.

Die correctie duurde tien minuten. En ja, onder die correctie, ik maak er geen geheim van, toen vloog mij zeiven heel even de vraag door het hoofd: „Zou ik er ook in een noot even bijzetten, dat ik dit woord uit den brief van Johannes natuurlijk niet in zijn enger verband overneem"?

Maar ik dacht toch: Neen. Ons volk is aan de predicatie des Woords gewend, en weet opperbest, hoe elk prediker steeds gewoon is, de algemeene gedachte uit zijn tekst los te maken van het enger verband, en alsnu op het practisch verband van huidige toestanden toe te passen. Bovendien, zoo dacht ik, hoe zou het in iemand opkomen, mij zulk een fatale bedoeling ook maar een oogenblik toe te dichten ?

En nog heb ik er geen spijt van, dat de noot toen wegbleef. Want metterdaad, wat zou er van het gebruik der Schriftuur worden, indien uw beweren doorging en de aanhaling van zulk een

Sluiten