Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is zoo, dit beeld had in dit verband niet mogen gebruik! worden.

Het hoorde er niet. Het is er misplaatst.

Erger nog, het kon in onze geprikkelde toestanden licht een bedoeling doen gissen, die op het pad der door U gebrandmerkte zonde leidde.

Wat door mij besproken vvierd was een Volksbeweging en niet ons persoonlijk leven; en het beeld van het bloeien op den wortel paste bij het schetsen van een volksbeweging niet.

Voor deze fout heb ik dan ook geen andere verontschuldiging, dan de haast waarmee voor de pers gewerkt moet worden. Gij, die er iets, ook uit onze intiemer gesprekken van weet, zult immers den broeder deze schuld niet houden? Gij vergeeft ze mij, ik weet dit, van heeler harte.

Maar dit ééne punt uitgezonderd, zie ik metterdaad niet in, wat in mijn artikel uw onderstelling zou kunnen schragen.

Duidelijkheidshalve moet ik het hier nogmaals afdrukken, eerst voor zoover ook Gij het deedt, en dan ook voor een ander deel, dat Gij wegliet.

Het luidde als volgt:

In den eersten zendbrief, dien de heilige apostel Johannes aan een toenmaligen kring van kerken rondzond, wordt op het droef verschijnsel geduid, dat heel wat personen, die aanvankelijk meeliepen met de volksbeweging van het eerste opkomen der Christenheid, straks afdeinsden.

Men had ze niet uitgestooten; veel min gebannen; zelfs had men lang en breed de prijsstelling uitgemeten op hun blijven. De liefde had steeds in den Johanneischen kling op den voorgrond gestaan.

Maar niets had gebaat.

Ten slotte waren ze toch huns weegs gegaan.

Niet opzet, maar de onwederstandelijke drijfkracht van een ander levensbeginsel trok hen zijwaarts.

En toen schreef de heilige apostel:

»Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet uit ons; want indien ze uit ons geweest waren, zoo zouden ze met ons gebleven zijn!"

In dit woord ligt de Christelijke grondregel voor de vorming van den levenskring.

Uitgangspunt voor de vorming van zulk een kring mag nooit onze persoonlijke keus; en mag ook niet eenig beperkt shibboleth zijn. Bij het van wal steken is er voor Christenen maar één leuze: Voor of tegen den Christus! En al wie zegt, dien Christus met ons aan te hangen, dien sluit ge, reeds door het Christelijk kaïaktervan uw kringformatie, vanzelf in den te vormen kring in.

Sluiten