Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarschuwen tegen Groen! Groen voorstellen als een, die het volk verleidde en lokte naar verboden erf'

Zoover was een Van der Bruggen noch De la Saussaye noch Beets ooit gegaan; maar dat bestond de toen pas dertigjarige Dr. Bronsveld tegenover den grijzen, eerbiedwaardigen Groen van Prinsterer.

Eilieve, dit is dan nu het „kort begrip", gelijk ik schreef, van heel deze droeve zaak, of, gelijk Gij het zelf noemt, haar „toepassing"; en wat blijkt dan nu hieruit?

Dat hier sprake is van den Reveil? Immers neen, want ik spreek van een beweging, die eigenlijk pas begon sinds 1848.

Dat hier gedoeld wierd op het verborgen geestelijk wezen des Koninkrijks? Immers neen, want ik spreek uitsluitend van reactie

tegen de Liberalisten.

Of ook dat hier gemunt wierd op een geestelijk richten der broederen in hun godgeleerd streven? Ook dat niet, want ik bepaalde den strijd nadrukkelijk tot het terrein van den politieken, wetenschappelijken en kerkrechtelijken strijd.

En wilt ge nog sterker bewijs? Wat wierd dan door mij in Dr. Bronsveld, op wien ten slotte het artikel neêrkwam, zoo gestrengd ijk gegispt?

Dat zijn belijdenis niet zuiver was? Of zijn theologie onvast? Of zijn predicatie te weinig innig? Of de staat zijner ziele onzeker?

Aan niets van dit alles is door mij gedacht. Over niets van dit alles is ook maar een woord door mij gesproken.

Ik schreef in den Standaard, in een politiek dagblad, en dienovereenkomstig ben ik uitsluitend op dit ééne punt neêrgekomen, dat Dr. Bronsveld in zijn euvelen overmoed ons volk had durven waarschuwen tegen Groens politiek.

Dat was voor den grijzen staatsman te veel geweest, en het is deswege, dat ik mij veroorloofde nog eens te herinneren aan de waarschuwing die Groen toentertijd tegen Dr. Bronsveld had laten hooren.

Hierop doelde het slot van mijn artikel, dat Gij ingelijks het liggen, en dat aldus luidde:

Diep is de punt van die pijl Groen dan ook in het vleesch zijner ziel gedrongen, en ditmaal althans werd Groen meêdoogenloos scherp.

Sluiten