Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet alsof er geen voortreffelijkheid in hem school, maar omdat oppervlakkigheid, gemis aan studie en nadenken, en vooral onbekendheid inet Groens karakter en bedoelen, hem tot een zoo gevaarlijk publicist maakte.

Sinds wierd Groen ten grave gedragen, en toen is Bronsveld met vele anderen aan het graf van dezen profeet gaan bouwen. Vooral op Groen was het, dat, sedert dien tijd, diezelfde Dr. Bronsveld zich beriep.

Groens graf wierd gebouwd, orn des te zekerder en te geruster Groens werk te verstoren.

Toch ging dit niet.

Groens werk had daartoe te diepe fundamenten.

Met den Standaard bleef heel ons Christenvolk, dat van historischen huize is, aan den stichter van onze groep getrouw.

Zoo kon het dan niet meer buigen, zoo moest het dan wel bersten.

Op die wijs raakten de epigonen van Van der Brugghen van de geesteskinderen van Groen en Elout af.

Merk er op, ook hier staat niet, dat „heel ons Christenvolk" met den Standaard aan Groens beginselen getrouw bleef; dit toch zou ongerijmde aanmatiging geweest zijn; maar wel staat er: „Heel ons Christenvolk, dat van historischen huize is"• en dit laatste houd ik vol.

Waarlijk, Hooggeachte Heer en Broeder, uw al te diepzinnige geest heeft in mijn artikel meenen te lezen, wat er noch in stond noch er onder lag. Gul en grif geef ik U toe, dat de begripsbepaling in dit opstel niet in eiken volzin onberispelijk is, en het onware zeggen van het bloeien op den levenswortel nam ik onbewimpeld terug. Maar zoo iets, dan is dit toch in het artikel volkomen duidelijk aangegeven, dat Halven hier zeggen wilde dezulken, die wel halverwege in de belijdenis des Heeren méégaan, maar halt maken, als tegenover de historische en nationale eenheid de consequentie dier belijdenis moet doorgetrokken ook tot de politiek, het recht en de wetenschap.

Dit zeg ik niet nu pas, maar dit schreef ik duidelijk'op 17 Juni, toen ik zeide:

Zoo moet het dan vroeg of laat tusschen deze Heelen en Halven tot een breuke komen.

Dit hoeft niet, zoolang men nog alleen toe is aan zielzorge en predicatie, aan evangelisatie en missie, aan philanthropie en dilettantisme. Maar hoeft wel, en moet en komt dan ook onverbiddelijk, zoodra de Christelijke volksbeweging zich nog een

Sluiten