Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door wat met minder recht tevreden behoorde te wezen; en pretendeert, wat nog veel erger is, de leugen, die in haar duizenderlei vorm, elk recht op bestaan ganschelijk mist, dat er in de eerste plaats met haar zal gerekend worden.

En dit nu juist dwingt tot het vormen van partijschappen. In partes dilabimur, d. i. we vallen toch in deelen of groepen uiteen, en elke groep, die zich opmaakt ter verdediging en handhaving van een edel, of ter bestrijding en uitroeiing van een onedel bestanddeel, verdient geen blaam, maar lof.

Dat het optimi corruj)tio pessima, d. w. z. «het beste op aarde slaat, eenmaal bedorven zijnde, vanzelf in het slechtste om", ook hier, helaas, doorgaat, stem ik U van harte toe. Aan niets danken natiën en volkeren zoo ontzettend veel goeds als juist aan het deugdelijk organiseeren van partijen, maar ook uit niets is zooveel schade en jammer geboren als uit diezelfde partijen, zoodra ze in Jacties ontaard zijn.

Plicht voor den Christen derhalve is het, om (de Kerke Gods uitgezonderd) op goede partij-formatie en partij-organisatie aan te dringen, maar tevens niet minder plicht, om wel toe te zien, dat, zooveel dit in deze zondige wereld kan, het onedele en booze uit haar praktijken geweerd blijve.

Erkent men nu dien plicht tot partij-formatie en -organisatie niet, dan vervalt men, helaas, juist in dat ongezonde partijwezen, dat men coterie noemt.

Met de uiterste bescheidenheid, maar toch niet zonder nadruk en ernst, waag ik het dan ook, er U op te wijzen, hoe uw geestverwanten (voor een niet gering deel onder uw machtige inspiratie), de partij-formatie mijdende, juist daardoor nu reeds in dit kranke coteriewezen vervallen zijn.

Te maken, dat Ge geen eigen groep zoudt zijn, dat kunt Ge eenvoudig niet. Diit hangt niet van uw wil af, maar dat zijt Ge ook buiten uw eigen toedoen. Maar juist doordien Ge nu de partij-organisatie uit overgeestelijken zin, mijdt, maakt Ge, dat uw groep tot geen natuurlijke en gezonde verbinding kan komen, en juist dientengevolge zich veelszins tot een haat tegen haar tegenstanders verlaagt, dien ze anders zelve verfoeien zou.

Al het verschil, dat er bestaat tusschen het lynch-recht en een

Sluiten