Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geregelde jurisdictie, of, wilt Ge, tusschen een anarchistisch voorttobben en het leven onder een geregeld bewind, bestaat ook tusschen de losse coterie en de goed georganiseerde partij.

In de georganiseerde partij stelt men er prijs op, om aan de hoofden zijner tegenpartij ruimschoots eere en achting te bieden; maar bij de coterie kan men ze dulden noch uitstaan, en poogt ze te declineeren door infamie.

Een verschijnsel, als zich onlangs voordeed, dat op een publieke meeting een fijn beschaafde dame de vuist balt tegen een politieken tegenstander, is een dier schriklijke uitingen van het altoos kranke oóterie-wezen, die bij een goed georganiseerde partij juist zijn afgesneden.

W el verre v&n daarom uw veroordeeling van de partij-formatie te kunnen beamen, acht ik mij veeleer verplicht U zeer ernstig de vraag voor te leggen, of juist niet uit uwe veroordeeling van wat in deze wereld nu eenmaal niet kan gemist worden, o, zooveel bitters en onchristelijks, zooveel zondigs is ontstaan.

Slechts voor de Kerk, dit spreekt vanzelf, maak ik een uitzondering.

Daar hooren geen partijen thuis, eenvoudig omdat in de Kerk geen partijdeeling op de basis der diepste levensbeginsels plaats kan grijpen.

Gelijk Gij weet, treden wij, Gereformeerden, dan ook volstrekt niet als partij in de zichtbare Kerk op, maar als eigen zonen van den huize, die in de Gereformeerde Kerk voor de Gereformeerde Belijdenis, en voor haar alleen, aller hulde opeischen.

Uw pertinente verklaring, dat de Gereformeerden dan op den duur ook niet kunnen sa&mblijven in dezelfde Kerk met mannen, die de absolute autoriteit van Gods Woord varen lieten (gelijk, helaas, op Robertson Smith's sirenenzang, ook de Valetons en anderen ten onzent deden), aarzel ik dan ook geen oogenblik voor juist te erkennen.

Met mannen, voor wie zelfs deze grondslag der "Waarheid niet meer vast ligt, is zelfs geen Synode ter beslissing van de waarheid mogelijk.

Ik althans zou weigeren zitting te nemen in, of mij te onderwerpen aan eenige Synode, wier leden niet, evenals in 1618, vooraf

3

Sluiten