Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij gingt toen niet met hen mede; maar bleeft; onder veel reserve; zoo ik meen ten prijs van de consequentie uwer beginselen; dank zij de consequentie van de liefde en de trouwe van uw hart.

Maar uw blijven verhinderde het doorgaan van de breukc niet.

Zoodra eenmaal door een zoo kalmen geest als Beets in publieke vergadering was uitgesproken, dat men het streven van Groen beschouwde als beheerscht door daemonische invloeden, was de klove ondempbaar; en mocht het slechts als een teedere openbaring van de liefde, die de harten saambond, geëerd, dat het doortrekken van de scheur zoo tangzaam toeging.

Na Beets hebt Gij zelf het eerst dat //daemonisch" overgenomen, en op mij, arme, toegepast; niet in dien zin, alsof ook mijn hart niet, zeker veel meer dan het uwe, bloot zou staan aan schriklijke aanvechtingen; neen maar zoo, dat een bedrijf, dat bij mij uitvloeisel van gebed was en is, en waarin ik overtuigd was en ben den Heere mijnen God te dienen, door U verklaard wierd „daemonisch," en dus in zijn diepsten grond uit den Booze te zijn. Een droeve verklaring, die U dan ook spoedig daarop bewoog tot persoonlijke breuke te komen. Gij wenschtet mij, zoo schrijft Ge, ,/0p aarde liefst niet meer te zien!"

Ja, waarlijk, zoo schreeft Gij!

Minder teedere naturen onder uw geestverwanten volgden U daarin natuurlijk; nu wel niet met van //daemonisch" te spreken, maar door mij openlijk van „heerschzucht", van //grenzenlooze aanmatiging en wat dies meer zij, te beschuldigen, en mij voorts persoonlijk allerlei kwaad na te roepen.

En toen het nu onlangs ook op politiek terrein tot breuke kwam, is ook toen die breuke volstrekt niet van mij uitgegaan, maar openlijk geprovoceerd door uw talentvollen geestverwant, den heer Buytendijk, en zijn niet minder genialen medestrijder, den heer Dr. Bronsveld.

Zóó openlijk geprovoceerd, dat mij, met even zooveel woorden, ten leste de eisch wierd gesteld, om liefst geheel van het tooneel te verdwijnen.

Zoo zijn de feiten dus tegen U.

Tegen U, te meer, nu U duidelijk bleek, hoe men wel óns het

Sluiten